Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Bouwstenen voor een goede onderwijskwaliteit vvto


Door: Marja van Erkel

Starten vanaf groep 1 met Engelse les kent meerdere voordelen. Maar dan moet de kwaliteit van het onderwijs wel in orde zijn! Recent onderzoek van Rick de Graaff (2014) toont aan dat vvto-leerlingen gemiddeld beter presteren dan Eibo-leerlingen. De onderzoekers vonden daarbij grote verschillen tussen scholen. Zowel tussen Eibo-scholen onderling als tussen vvto-scholen. Een verklaring daarvoor kan mogelijk worden gevonden in de omvang van het programma Engels of de invulling van het programma (gebruikte methode en materialen, taalvaardigheid en didactische kwaliteiten van de leerkracht), aldus de onderzoekers. Tijd dus om te investeren in de kwaliteit van het vvto. AO Consult deed in samenwerking met EarlyBird en tien scholen onderzoek naar de kwaliteit van het vvto. In dit onderzoek werden tien bouwstenen voor een goede onderwijskwaliteit vvto gevonden.

Bouwstenen onderwijskwaliteit
1. Zorg voor een heldere visie op het Engelstalig onderwijs. Beschrijf de doelen, leg de visie en werkwijze     vast in het schoolplan en de schoolgids en maak Engels een geïntegreerd onderdeel van het onderwijsprogramma.
2. Zorg voor een effectieve leertijd voor leerlingen. Begin zo vroeg mogelijk met Engels en realiseer minimaal 60 minuten Engels onderwijs per week. Ruim in de hogere leerjaren ook ruimte in voor CLIL-projecten (Content and Language Integrated Learning).
3. Professionaliseer het team: Engelse taalvaardigheid en didactische bekwaamheid zijn van groot belang.
4. Werk aan een ononderbroken leerlijn Engels. Stem de leerdoelen van de leerjaren op elkaar af en zorg voor een adequate overdracht aan het einde van ieder schooljaar. Overleg regelmatig met VO-scholen voor een goede afstemming en draag informatie aan het einde van de schoolperiode over aan de scholen voor voortgezet onderwijs.
5. Steek veel energie in het didactisch handelen van de leerkrachten. Het is belangrijk dat leerkrachten zelf goed Engels spreken, leerlingen stimuleren tot het spreken van Engels en positieve feedback geven. De leerkrachten differentiëren, zorgen voor afwisselende werkvormen en maken waar mogelijk gebruik van digitale leermaterialen. Indien er samengewerkt wordt tussen vakleerkrachten en groepsleerkrachten zorgen zij voor een goede onderlinge afstemming.
6. Monitor de vorderingen van de leerlingen in het Engels. Maak gebruik van toetsen voor Engels en neem informatie op in het leerlingvolgsysteem.
7. Evalueer de resultaten op het gebied van Engels en werk planmatig aan verbeteractiviteiten voor het     Engels.
8. Besteed aandacht aan internationalisering. Organiseer of neem deel aan internationale activiteiten die de ontwikkeling van het Engels ondersteunen.
9. Stimuleer het leren van de leerlingen door de aankleding van de school en het lokaal. Zorg dat de leerlingen veelvuldig in aanraking komen met de Engelse taal in woord en beeld.
10. Geef gezamenlijk met directieleden en leerkrachten vorm aan het vvto en beleef er vooral ook veel plezier aan!

Achtergrondinformatie
Arbeid Opleidingen Consult draagt met onderzoeken en projecten bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Gedurende de afgelopen jaren werkte AO Consult samen met expertisecentrum EarlyBird en tien scholen van Stichting BOOR (Rotterdam) en Stichting Acis (Hoekse Waard) aan het project ‘Kwaliteitsstandaard en kerndoelen vvto’. In dit project werd onderzoek gedaan naar factoren die de kwaliteit van het vvto beïnvloeden en werd een kwaliteitsstandaard ontwikkeld, gekoppeld aan het inspectiekader primair onderwijs.

Meer weten?
Mail naar m.v.erkel@aoconsult.nl of bel 078-7502668.

Meer lezen?
 Graaff, de R. (2014). Eindrapportage Eindtermen vvto. Vergelijkend onderzoek tussen EarlyBird-vvto en Eibo. Universiteit Utrecht.
 Erkel, van M. (2014). Kwaliteitsbeleid vvto Engels: met hogere kwaliteit naar betere resultaten. In: handboek vvto. Bussum: Coutinho.
 Erkel, M., Peters, N., Mulder, L., Philipsen, K. & P. den Hartog (2013). Kwaliteitstandaard vvto. Tilburg, Arbeid Opleidingen Consult.


Archief